Hc vin Thành thuc Hc vin Ngoi ng T Xuyên

Hc vin Thành ô thuc Hc vin Ngoi ng T Xuyên
(Bn gii thiu tóm tt)

 Hc vin Ngoi ng T Xuyên là mt trong nhng trng i hc ngoi ng chuyên ngành c thành lp vào loi sm nht trong nhng nm u dng nc, là c s ging dy nghiên cu ngoi ng và là trung tâm tài liu và t vn thông tin ngoi ng vùng Tây Nam Trung Quc. Trng c B Ngoi giao Nhà nc và B Liên lc i ngoi TW… chn làm ni ch nh tuyn chn hc sinh tt nghip hàng nm. Gn 60 nm nay, Hc vin Ngoi ng T Xuyên ã t tp c nhiu tài nng ging dy và nghiên cu ngoi ng, tích ly c nhiu kinh nghim phong phú v vic ging dy ngoi ng, giành c nhiu thành qu nghiên cu khoa hc ngoi ng, dng nên h thng khái nim tiên tin v giáo dc ngoi ng, hình thành c nn np hc ngoi ng trong lành, t ó to nên môi trng vn hóa sâu m trong nhà trng.

 Hc vin Thành ô là mt hc vin dân lp do Hc vin Ngoi ng T Xuyên u, c B Giáo dc Nhà nc xét chun cho phép thành lp, là trng i hc mà Hc vin Ngoi ng T Xuyên xây dng theo qui ch mi và mô hình mi ca nn giáo dc i hc hin hành. Song song vi vic k tha truyn thng tt p ca Hc vin Ngoi ng T Xuyên, tip th nn tng vn hóa sâu m ca Hc vin Ngoi ng T xuyên và tn dng tài nguyên giáo dc ca Hc vin Ngoi ng T Xuyên, Hc vin Thành ô gi vng tinh thn i mi ging dy và qun lý, xác nh vai trò ca trng là “ Hc vin thuc loi thc dng, ngang vai vi các trng i hc cùng loi trong nc, ly ngành ngoi ng làm chính, kt hp cht ch vi các ngành chuyên môn khác có liên quan, ào to nhân tài ngoi ng có nng lc tng hp vi cht lng cao”, nêu ra tôn ch xây dng nhà trng là “Truyn bá nn vn hóa tiên tin ca th gii, thúc y vic hp tác và giao lu quc t, ào to con ngi có t tng ci cách i mi theo thi i, phc v cho vic phát trin kinh t và xã hi”.

 Hc vin Thành ô nm phía Tây Khu công nghip k thut cao ca Thành ph Thành ô. Hin nay trng có các chuyên ngành ngoi ng nh ting Anh, ting c, ting Tây Ban Nha, ting Nht, ting Pháp, ting Triu Tiên, ting Nga,ting Vit ,ting Thái, ting Ý ,ting Rp vv…Nm 2012 li tng thêm nhiu chuyên ngành mi .vi các hng chuyên tu nh kinh t và mu dch, phiên dch, qun lý i ngoi, du lch, giáo dc s phm, qun lý lu thông quc t, thng mi in t, qun lý khách sn, th ký i ngoi, tài chính ngân hàng, thông tn báo chí quc t, Hán ng i ngoi vv…Trng có mt i ng giáo viên ging dy giàu kinh nghim có bng cp cao và có chc danh khoa hc cao cp. Trng còn mi nhiu giáo viên nc ngoài t các nc nh M, Anh, Ca-na-a, c, Thy S, Nht Bn, Tây Ban Nha, Pháp vv…sang dy dài hn. Hin nay trong trng có hn 13600 hc sinh theo hc.

 Hc vin Thành ô ly” nên ngi” và ”thành tài” làm tiêu chun c bn ánh giá cht lng giáo dc ca mình, nêu cao tinh thn nghiêm chnh trong dy hc, t chc cht ch công vic ging dy, coi trng vic qun lý và chp hành nghiêm chnh trong vic qun lý hc sinh. Vi t tng ch o là“o c là tâm hn, hc thc là cn bn, tài nng là c s, sc khe là m bo” trong công tác ging dy, trng ã dng nên mô thc ào to “1+N”(mt bng cp + nhiu chng ch) mà trng tâm ch yu là ào to nng lc hc tp, nng lc thc hành và nng lc sáng to cho hc sinh. Hc vin ngoi ng Thành ô kiên trì ng li quc t hóa, ã ký hip ngh hp tác và trao i sinh viên và giáo viên vi  hn 10 nc và trên 20 trng i hc ca các nc Anh,M, c, Pháp, Tây Ban Nha, Nht, Hà Lan,Hàn Quc, Vit Nam ,Thái Lan v v.Hin nay hc vin ã m các lp ào to phù hp vi các loi ngôn ng,các tng lp vn hóa khác nhau, có hn 40 hng mc du hc.

 V công tác ging dy chuyên môn thì cn c vào qui lut phát trin ca ngành giáo dc và nhu cu ca kinh t xã hi, Hc vin Thành ô ã dng nên mt lot các chng trình v k hoch ging dy, qui ch qun lý ging dy và h thng ánh giá cht lng ging dy phù hp vi c im ca trng. Trên c s n khp cht ch vi i cng dy hc,   k hoch ging dy ht sc chú trng khâu thc t, làm ni bt tính ng dng, tính a dng và tính công khai trong ging dy. Trong quá trình ging dy, nhn mnh vic ly hc sinh làm ch th, coi trng vic áp dng phng pháp ging dy khai thác t duy ca hc sinh và giao lu gia thày và trò, s dng các phng tin dy hc hin i, nâng cao hng thú hc tp cho hc sinh, hng dn ch o t duy ca hc sinh, khám phá và khai thác tim nng ca h, tng thêm hiu qu ging dy ca giáo viên. Ngoài ra, Trng còn m nhiu lp dy ngh và thi chng ch nh ngoi ng, phiên dch, máy tính, t cách giáo viên, hng dn viên du lch, ting ph thông, lái xe vv…và c ông o hc sinh hoan nghênh. Các hot ng k trên ã ci thin c kt cu kin thc ca hc sinh, làm cho hc sinh không nhng có c s vng chc v kin thc ngoi ng c bn, mà còn có thêm nng lc chuyên môn khác, tng thêm th mnh trong cnh tranh sau khi tt nghip ra trng, m rng thêm con ng tìm kim vic làm. Hin nay, hc vin ã ào to hn 10 ngàn sinh viên tt nghip i hc cao ng.Hc sinh trong trng ã c nhiu n v thuc các tnh và thành ph nh Bc Kinh, Thng Hi, Trùng Khánh, Qung ông, Hi Nam, Trit Giang, Giang Tô, T Xuyên…tuyn vào làm vic.

 Hc vin Thành ô thuc Hc vin ngoi ng T Xuyên c thng nht ghi vào k hoch tuyn sinh hàng nm ca Nhà nc. Khi tt nghip,  các hc sinh t c im chun thì s c Hc viên Thành ô thuc Hc vin Ngoi ng T Xuyên cp bng tt nghip i hc. Theo quyt nh s 26 ca B Giáo dc Nhà nc, bt u t khóa 2008, các hc sinh tt nghip phù hp vi tiêu chun hc v hc s(c nhân) s c cp bng hc v hc s(c nhân) ca Hc viên Thành ô thuc Hc vin Ngoi ng T Xuyên. Nm 2012, Trng s tuyn sinh trong phm vi 26 tnh , thành ph trc thuc TW và khu t tr nh T xuyên, Trùng khánh , Quý Châu ,Qung ông ,Qung Tây, H Nam, H Bc, Phúc Kin, Chit Giang, Giang Tô, Giang Tây, Sn ông, Sn Tây, Hà Bc, Hà Nam, Thim Tây, Tân Cng, Thanh Hi, Vân Nam, Hi Nam, An Huy, Cam Túc, Ninh H, Hc Long Giang vv.

 

 

 

 

 

Trung tâm ào to chuyên môn

 Trung tâm ào to hc vin ngoi ng Thành ô thuc hc vin ngoi ng T Xuyên là mt c cu trung cp do hc vin t chc,chc nng ca trung tâm là mt môi trng ng dng ngoi ng chuyên môn trong trng và ngoài trng,nâng cao cht lng ào to chuyên môn và ng thi ào to thi các bng cp k thut, th chính nhn nng lc k thut chuyên môn ca quc gia.Hc vin chúng tôi là mt hc vin ngoi ng duy nht ca tnh T Xuyên,có nhiu loi ngôn ng, i ng giáo viên có trình chuyên môn cao,ngoài áp ng yêu cu ging dy i vi sinh viên hc vin ra,còn ào to nhân viên ngoi ng cho nhu cu cp bách trong xây dng kinh t,qun lý hành chính ngoài xã hi.

1.Lp hc ngoài gi ca sinh viên

  nâng cao s hng thú hc tp ca sinh viên i vi môn ngoi ng mình hc và kích thích tính tích cc ca sinh viên trong hc tp, th hin phong cách sinh viên, phong phú i sng vn hoá ca nhà trng,nâng cao trình ngoi ng,luyn tp nng lc ngoi ng ca sinh viên.Mi nm trung tâm ào to u t chc thi lng ting cho các tác phm in nh,thi hát bài hát nc ngoài,thi nói ting Anh và c nhanh tác phm ting Anh.

2.ào to thi ting Anh

 Trung tâm ã m lp ào to do trung tâm thi b giáo dc t chc nh thi bng cp IELTS,PETS, ào to thi ly bng cp Cambridge ting Anh nhi ng và bng cp Cambridge ting Anh thng v

3. ào t o ngoi ng chuyên nghành

 Trung tâm còn m các lp ào to chuyên nghành nh ting Anh,Pháp,Nht, c,Tây Ban Nha,Nga,Triu Tiên và Thái Lan

 Sau khi gia nhp WTO, áp ng nhu cu hi nhp quc t nhiu nghành ngh trên x ã hi ã bt u công tác ào to ngoi ng cho nh ân viên c a c ông ty mình .lp ào to t ng c ng ting Anh ca nhân viên xut ngoi cc công trình thu li thu in 7 Trung Quc;lp ào to ting Anh cho nhân viên xng máy móc linh kiên quang hc in t Hoa Xi Thành ô tp oàn Gia Linh Trung Quc;Hai lp ào to trung,cao cp ting Anh cho nhân viên ch cht ca cc thu v quc gia tnh T Xuyên,hc sinh hai lp này khi tham gia thi ly bng cp 4 và cp 6, t tiêu chun trên 80%;Lp ào to ting Nht cho nhân viên tr thuc công ty hu hn

 Trung t âm chúng t ôi còn m nh ng l p ào t o ti ng Anh cho c ông nh ân viên nhà n c,ti ng Anh chuyên nghành c ông an,ti ng Anh chuyên nghành kinh t tài v, ti ng Anh chuyên nghành du l ch, ting Anh chuyên nghành pháp lut, ti ng Anh chuyên nghành thu v

 Trung tâm chúng tôi ã trin khai nhiu lp ào to nâng cao trình giáo viên ngoi ng t nhiu góc ,nhiu tng lp.Nh:1.Trình ngôn ng.2.Nghiên cu trong ging dy ngoi ng.2.Phng pháp giáo dc vi k thut hiên i.80% ã t yêu cu;Lp ào to ting Anh cho nhân viên khách sn Thiên Nhn Thành ô;Lp ào to tng cng hun luyn ting Tây Ban Nha cho nhân viên xut ngoi ca cc thy li thy in 7 Trung Quc  v v,ã m nhiu lp ào to cho nhân viên xut ngoi,nhân viên k thut công trình và cán b ngoi s hn 300 ngi.Trung tâm chúng tôi còn có th m nhng lp ào to ting Anh cho công nhân viên chính  ph,ting Anh chuyên nghành công an,chuyên nghành tài chính kinh t,chuyên nghành du lch,chuyên nghành pháp lut,chuyên nghành thu v v v…

4.Trung tâm chúng tôi ã trin khai nhiu lp ào to nâng cao trình giáo viên ngoi ng t nhiu góc ,nhiu tng lp.Nh:1.Trình ngôn ng.2.Nghiên cu trong ging dy ngoi ng.2.Phng pháp giáo dc vi k thut hiên i.

5.ào to nng lc ngh nghip

  cho sinh viên ca hc vin và thanh niên trong xã hi nm c nhiu nng lc k thut chuyên môn,nâng cao toàn din nng lc tng hp ca hc sinh ,phát trin cá tính và s trng ca sinh viên,thc hin mô hình ào to nhân tài“1+N”ca hc vin,nâng cao sc cnh tranh trong khi tìm vic làm,bi dng nhiu nhân tài thc dng,trung tâm ã tn dng tài nguyên giáo dc di dào vn có ca hc vin,m lp ào to dài ngày thì bng cp 3 nhân viên qun lý tài nguyên nhân lc , bng cp 3 nhân viên khuyn mi, bng cp 3 nhân viên qun lý lu thông hàng hóa do b nhân lc tài nguyên và bo m xã hi ban cp và lp ào to ngn ngày ban cp bng cp 3,cp 4 t cách th ký liên quan ti nc ngoài.