Wprowadzenie

CISISU to szkoa wysza akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), pooona w miejscowoci Dujiangyan, w okrgu Chengdu. Placówka znajduje si w pobliu znanych kompleksów turystycznych,  m.in. staroytnego systemu irygacyjnego, wyrónionego najwysz ocen 5A w chińskiej skali turystycznej oraz miejsca dziedzictwa kulturowego Qingcheng Mountain. Kampus akademicki zosta funkcjonalnie zaprojektowany na terenach zielonych i dziki bliskoci natury oraz praktycznym rozwizaniom architektonicznym tworzy unikatowy klimat sprzyjajcy nauce i wypoczynkowi na wieym powietrzu.   

Szkoa w peni realizuje edukacyjne zaoenia Komunistycznej Partii Chin, która jako jeden z filarów spoeczeństwa uznaje solidn edukacj, propagujc i wyznajc filozofi “dawania przykadu. W swej dziaalnoci placówka konsekwentnie promuje i realizuje haso “jedno, pracowito, poszukiwanie prawdy i innowacje, zmierzajc do czoówki wiatowej klasy uczelni o profilu zawodowym, poprzez nawizywanie midzynarodowej wspópracy i wymiany akademickiej, promocj innowacyjnych przedsiwzi, doskonalenie talentów i suenie spoeczeństwu oraz rozwojowi gospodarczemu. Priorytetem uczelni jest rozwój i stopniowa integracja z globalnym systemem edukacji. CISISU dy do wypracowania wasnej strategii edukacyjnej w prowincji Syczuan oraz promowania swojej tosamoci akademickiej na caym wiecie.

Oferujemy Państwu kursy z rónych jzyków, takich jak jzyk angielski, niemiecki , rosyjski, woski, francuski, hiszpański, portugalski, koreański, tajski, arabski, japonski, polski, czeski ,wgierski i midzynarodowy biznes, gospodarka wystawiennicza i zarzdzanie.

Kolejn ciek rozwoju jest zwikszanie stopnia internacjonalizacji na wielu obszarach funkcjonowania uczelni, np. dziki tworzeniu nowych kierunków o rónorodnych profilach i modelach zarzdzania, oferowaniu kursów na rónych poziomach edukacji oraz wspópracy zewntrznej. Szkoa stara si take czy zalety i talent uczniów. Przyjmuje du liczb midzynarodowych talentów i zajmuje si midzynarodow wielofunkcyjn wizj.

Uczelnia, wykorzystujc swój potencja oraz zasób wiedzy w dziedzinie jzyków obcych,  aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i spoeczny, poprzez m.in. organizacj szkoleń jzykowych dla urzdu skarbowego w prowincji Syczuan i Qinghai, grupy elaza i stali Panzhihua, drugiego biura kolei chińskiej oraz dla Sichuan Institute of Sports Technology i innych jednostek. Uczelnia wspópracowaa take z Suining, Jianzang, Dujiangzan, Chongyhou itp. Poza tym placówka prowadzia kursy z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jzyków obcych szkó podstawowych i rednich, a take organizowaa studenckie stae, praktyki i wolontariaty przy rónych wydarzeniach gospodarczo-kulturalnych, takich jak Europejskie Targi, West Expo, Forum Chińsko-Hiszpańskie oraz wystawa turystyczno-kulturalna “Miasto wiosny w Chinach” w Singapurze.
Uczelnia posiada bogat kultur akademick, któr cigle rozwija, zapraszajc przedstawicieli rónych rodowisk artystycznych i spoecznych. W jej progach gocili m.in. aktor Liu Jin, znany z roli premiera Zhou Enlai w serialu telewizyjnym, stowarzyszenia kulturalno-spoeczne i grupy teatralne, takie jak Zhanqi Cultural and Art Society, Foshan Canton Theatre i inne promujce podstawowe wartoci socjalistyczne. W ramach doskonalenia umiejtnoci jzykowych placówka organizuje szereg cyklicznych wydarzeń i konkursów jzykowych, midzy innymi: wieczory w jzyku obcym, konkursy tumacze
ń ustnych, konkursy na najlepszy dubbing filmowy i telewizyjny itp. Reprezentuj dziesi najlepszych profesjonalnych konkursów jzyków obcych;W murach uczelni dziaa wiele stowarzyszeń studenckich, kó zainteresowań oraz zespoów muzycznych i tanecznych, np. orkiestra Civic Orchestra, chór, Sound Group, Folk Dance Team, Dramatic Team, a take MMUN Organizacji Narodów Zjednoczonych, Akademickie Radio VOC, Stra Flagi Narodowej, grupy jzykowe, kóko poetyckie Bi-an, Stowarzyszenie Wolontariuszy Modziey, Stowarzyszenie Ochrony rodowiska i inne.  W CISISU powstaa muzyka i tekst piosenki “Independent Higher Education”, któr wykonano w wielu szkoach i uczelniach na terenie caych Chin, a inne utwory,  napisane i zapiewane w rónych jzykach, biy rekordy popularnoci w Internecie, torujc ich wykonawcom drog do udziau w popularnych telewizyjnych programach muzycznych, np. w CCTV Starry Road” i “Colourful Chinese”.

Od czasu wkroczenia w now er zwizan z polityk tzw. nowego jedwabnego szlaku uczelnia aktywnie dostosowaa linie rozwoju w dziedzinie dydaktyki jzyków obcych do wizji idei  “One Belt, One Way”, która propaguje tworzenie nowoczesnych uczelni zorientowanych na innowacyjne podejcie do nauki i ksztacenie jzykowe. Obecnie placówka koncentruje swoje dziaania na podnoszeniu konkurencyjnoci oferty dydaktycznej, doskonaleniu warsztatu metodycznego w nauczaniu jzyków obcych, ksztatowaniu umiejtnoci komunikacji midzykulturowej oraz zapoznaniu si z odpowiednimi midzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi zasadami dobrej organizacji.

Zasób wiedzy oraz potencja intelektualny placówki sprzyja realizacji strategii otwarcia kraju, zapewniajc wsparcie dla lokalnego rozwoju gospodarczego, jak i caej spoecznoci uczelni Chengdu Institute of Sichuan International Studies University.